Par banku Investoriem

Par banku

RAM eksperti: situācija tirgos slēpj gan riskus, gan labas iespējas

2016. g. 15. septembris / Serviss Rietumu grupa s speciālisti ir sagatavojuši Rietumu Asset Management (RAM) investīciju fondu ienesīguma pārskatu par augustu . Tajā analizēti galvenie ekonomiskie rādītāj i un monetārā politika, kā arī detalizēti izskatītas situācijas akciju, obligāciju, valūtas un izejvielu tirgos. Apskatam pievienoti plaši ekspertu komentāri.

„Pēdējais vasaras mēnesis finanšu tirgos noritējis mierīgi. Vēsturisko maksimumu atjaunoja ne tikai S&P500, bet arī divi citi nozīmīgi ASV akciju tirgus indeksi – Nasdaq un Dow Jones Industrial Average. Kā galvenos kāpuma cēloņus var nosaukt kompāniju publicētos pārskatus par otro pusgadu, investoru optimisma pilnās cerības un Federālās rezervju sistēmas monetāro politiku. Jāuzsver, ka svārstīgums akciju tirgos augustā bija ļoti neliels. Ja tiks saglabāts neliels svārstīgums un ņemta vērā vēsturiskā atgriezeniskā saikne starp akciju svārstīgumu un spekulatīvo vērtspapīru ienesīgumu, var gaidīt ļoti ienesīgu obligāciju vērtības palielināšanos nākotnē,” uzsver RAM investīciju fondu pārvaldnieki.

„Uzlabojās uzņēmējdarbības aktivitāte Ķīnā, it īpaši pakalpojumu sektorā. Lai gan palēninājās investīciju kāpums, nomas maksas palielināšanās lielākajās pilsētās joprojām stimulē būvniecību, tās rezultāts ir pieprasījums pēc izejvielām. Tajā pašā laikā ekonomikas izaugsmes un inflācijas lēnais temps, ekstraordinārā monetārā politika un paaugstinātā izturība pret reformām samazina Eiropas pievilcību,” uzskata eksperti.

Apskatā tiek uzsvērts, ka naftas vērtību augustā ietekmēja dati par naftas produktu krājumu samazināšanos un paziņojums par galveno naftas ražotāju neformālo tikšanos Alžīrijā septembra beigās. Tomēr tirgos saglabājas liela nenoteiktība, kas slēpj sevī gan riskus, gan arī labas iespējas.

Ar RAM apskatu un aktuālajiem komentāriem var iepazīties šeit.

Rietumu Asset Management (RAM) ietilpst Rietumu Bankas grupā. Kompānija piedāvā profesionālas kapitāla pārvaldības pakalpojumus. RAM produkti un pakalpojumi ir paredzēti plašam investoru lokam un izstrādāti tā, lai būtu piemēroti katra klienta specifiskajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Pašreizējās tirgus konjuktūras apstākļos RAM speciālisti klientiem piedāvā iespēju sasniegt efektīvu ienesīguma un riska attiecību.

IEROBEŽOTA ATBILDĪBA. Šis apskats (ieskaitot jebkurus pielikumus) nav lūgums, piedāvājums, ieteikums vai aicinājums pirkt, pārdot vai atmaksāt jebkurus finanšu instrumentus vai noslēgt un/vai pildīt saistības saskaņā ar citiem jebkura veida darījumiem. Šajā apskatā iekļautas informācijas autori, kā arī AS Rietumu Asset Management IPS, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 29. janvārī, vienotais reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, (turpmāk tekstā – RAM) ne kopīgi, ne atsevišķi neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo šajā apskata iekļautas informācijas izmantošanu, kā arī neatbild par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot nesaņemtu peļņu) un soda sankcijām. Šajā apskatā iekļautie vērtējumi, viedokļi un prognozes ir balstītas vienīgi uz kvalificētu RAM speciālistu atzinumiem par apskatā aplūkotajiem finanšu instrumentiem un emitentiem. Šajā apskatā atspoguļota informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, taču vienlaikus, sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīcijas lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personīgo finansiālo apstākļu un investīciju mērķu novērtējumu. RAM vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku, kā arī to veikšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un pieredze.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)