Par banku Investoriem

Kredīti

Dokumentārais akreditīvs

Dokumentārais akreditīvs ir bankas finansiāla apņemšanās samaksāt pārdevējam par precēm noteiktu līgumā nolīgtu summu pēc tam, kad tiks iesniegti dokumenti, kas apstiprina preču nosūtīšanu un kas noformēti saskaņā ar akreditīva noteikumiem. Bankai, kas izsniegusi apņemšanos, jāveic maksājums eksportētājam vai jānodrošina, ka maksājumu veic cita banka.

Akreditīvus izsniedz pret naudas nodrošinājumu saistību summas apmērā, kas iemaksāta Rietumu Bankas depozīta vai nodrošinājuma kontā. Citu nodrošinājuma veidu var izskatīt atbilstoši bankas kredītu izsniegšanas politikai.

Pircējam dokumentārie akreditīvi izdevīgi tādēļ, ka viņš var izvirzīt nosacījumus pārdevējam un maksimāli samazināt risku, ka piegādātājs nepildīs preču piegādes saistības. Turklāt pircējs iegūst preci, izmantojot bankas lielo pieredzi šādu darījumu veikšanā.

Savukārt pārdevējs var būt pārliecināts, ka pēc preču nosūtīšanas un visu dokumentu iesniegšanas saskaņā ar akreditīva noteikumiem, samaksa tiks saņemta neatkarīgi no pircēja, jo šajā gadījumā maksājumu veic banka.

Akreditīvi iedalās vairākos veidos:
  • apstiprinātais;
  • pārvedamais;
  • rezerves (standby)

Apstiprinātais akreditīvs ir akreditīvs, saskaņā ar kuru akreditīva izpildes un dokumentu apmaksas saistības papildus pircēja bankas saistībām, uzņemas arī trešā banka

Akreditīva apstiprināšana no trešās bankas puses pārdevējam ļauj izvairīties no akreditīva neapmaksāšanas riskiem iespējamo ekonomisko, politisko vai valstu risku dēļ, ar kuriem var saskarties pircēja banka.

Pārvedamais akreditīvs ir akreditīvs, ko ar starpnieka rīkojumu (pirmais beneficiārs) viņa banka var pārvest par labu piegādātājam (otrais beneficiārs). Akreditīva pārveduma gadījumā pirmais beneficiārs var mainīt tikai sekojošus akreditīva noteikumus:
  • samazināt preces vienības cenu un attiecīgi akreditīva summu;
  • saīsināt preces nosūtīšanas termiņus, akreditīva derīguma termiņu un dokumentu iesniegšanas termiņu.

Pārvedamais akreditīvs sniedz starpniekam iespēju kārtot lielus preču darījumus bez savu naudas līdzekļu piesaistes. Akreditīvs ir pārvedams tikai tādā gadījumā, ja tas norādīts tā noteikumos.

Rezerves akreditīvs (standby) ir akreditīvs, saskaņā ar kuru, apmaksu veic tikai gadījumā, ja rīkojuma devējsnepilda savas darījuma saistības, uz ko tas attiecas. Rezerves akreditīvs darbojas kā garantija, kas nodrošina rīkojuma devēja saistību pret beneficiāru izpildi. Atšķirībā no bankas garantijas rezerves akreditīvam nepiemēro nacionālos normatīvos aktus.

Dokumentāro akreditīvu izmantošanu starptautiskajos norēķinos regulē atsevišķs dokuments – „Dokumentāro akreditīvu unificētie noteikumi un paražas” UCP-600, ko izstrādājusi Starptautiskā tirdzniecības palāta (STP) Parīzē.

Rietumu Banka nodrošina gan eksporta (ja klients ir pārdevējs), gan importa (ja klients ir pircējs) akreditīvu izpildi preču pārdošanai vai pirkšanai pie klienta darījumu partnera ārvalstīs.
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)