Par banku Investoriem

Par banku

Ierosinājumi un sūdzības

Bankā izveidota un darbojas speciāla klientu apkalpošanas pilnveides ilgtermiņa programma, kurā mēs piedāvājam Jums iespēju paust savu viedokli par Bankas un tās meitasuzņēmumu darbu, apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī iesniegt priekšlikumus Bankas un tās meitasuzņēmumu struktūrvienību darbības uzlabošanai.

Mēs esam gatavi izvērtēt katru atsevišķu gadījumu un piedāvāt risinājumus.

Iesniegt bankā priekšlikumus vai sūdzību


Mutiskipiezvanot bankai pa šādu tālruņa numuru: +371 6702 55 55 (visu diennakti)
Personiskiapmeklējot Bankas centrālo biroju “Rietumu Capital Centre” vai tā pārstāvniecību
Izmantojot e-pastu:complaint@rietumu.lv
Izmantojot attālinātās apkalpošanas sistēmu:internetbanku iRietumu
Pa pastunosūtot vēstuli uz šādu adresi:
Klientu sūdzību izskatīšanas grupa
AS “Rietumu Banka”
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija Republika
Pa faksu+371 67025588 (ar testa atslēgu)
Lai Jūsu pieteikums tiktu izskatīts cik drīz vien iespējams, Banka lūdz norādīt tajā šādu informāciju:
  • vārds, uzvārds (fiziskām personām);
  • uzņēmuma nosaukums (juridiskām personām);
  • konta rekvizīti (konta numurs vai klienta identifikators);
  • ierosinājuma vai sūdzības būtība un Jūsu vēlmes;
  • pieteikuma apstiprinājuma dokumenti (pēc nepieciešamības);
  • Jums ērtākais atbildes saņemšanas veids;
  • Jūsu kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), ja pieteikuma iesniegšanai nav izmantota attālinātās apkalpošanas sistēma;
  • rakstisks pieteikums jāparaksta pašrocīgi, kā arī jānorāda datums.
Jautājuma izskatīšanas kārtība

Bankas speciālisti reģistrē pieteikumu, pārbauda tajā izklāstītos faktus un pievienotos dokumentus, un lemj par pieteikuma izskatīšanai nepieciešamajām darbībām, ievērojot izskatīšanas neatkarības un objektivitātes principu. Jums paziņos bankas lēmumu.

Ja pieteikuma izskatīšanas laikā tiks konstatēts, ka klienta sniegtā informācija nav pietiekama, bankai tiesības pieprasīt papildu informāciju/dokumentus/skaidrojumus.

Kādā termiņā notiek jautājuma izskatīšana?

Mēs centīsimies izskatīt Jūsu pieteikumu cik drīz vien iespējams, taču saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 741 panta 2. daļu banka sniedz rakstveida atbildi uz klientu rakstveida iesniegumiem un sūdzībām par finanšu pakalpojumu sniegšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma vai sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šādu termiņu nav iespējams ievērot, bankai ir tiesības pagarināt termiņu, klientu par to rakstveidā informējot.

Mutiskas klientu sūdzības un ierosinājumus Banka izskata tādā pašā termiņā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Banka neizskata anonīmas sūdzības.

Ja Bankas sniegtā atbilde un Jums piedāvātais risinājums neapmierina pieteikumā izklāstītās prasības, kā arī ja esat ieinteresēts neatkarīgas izmeklēšanas veikšanā, Jums ir tiesības vērsties šādās neatkarīgās iestādēs:


! Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem visa informācija par klientu kontiem ir konfidenciāla, to var izsniegt tikai Bankas klientiem (vai to likumīgajiem pārstāvjiem) pēc to identificēšanas.

Pretenziju izskatīšanas un strīdu izšķiršanas vispārējā kārtība ir noteikta arī AS “Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumos (punktā “Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība”).
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)