Par banku Investoriem

Par banku

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ar Rietumu Bankas Labdarības fonda atbalstu, saņēmusi jaunāko diagnostikas sistēmas iekārtu

2017. g. 19. maijs, 15:49 / Labdarība un sponsorēšana Pateicoties Pētera Avena labdarības fondam “Paaudze” un “Rietumu Bankas labdarības fondam”, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca uzstādījusi ļoti vērtīgu masu spektrometrijas sistēmas iekārtu, kas dod iespēju noteikt diagnozi pēc iespējas ātrāk un precīzāk. Ar šīs ierīces palīdzību gandrīz 10 min laikā var diagnosticēt sepsi, meningītu, limfodenīdu, pneimoniju, difteriju un citas slimības, līdzšinējo 72 h vietā.



Gada laikā Bērnu slimnīcā nonāk vairāki simti bērnu, kuru saslimšanas izraisījuši dažādi mikroorganismi. Lai operatīvi veiktu šo slimību diagnostiku un savlaicīgāk varētu sākt efektīvu antibakteriālo terapiju, bija nepieciešama mūsdienīgs mikrobioloģiskais analizators.

Jaunais Maldi –TOF mikrobioloģiskais analizators spēj noteikt arī plašāku mikroorganismu spektru, kas līdz šim ar Bērnu slimnīcas resursiem nebija iespējams. Jāpiebilst, ka analizatora priekšrocības jutīs ne tikai pacienti, bet arī slimnīca un ārsti, jo tas būtiski samazinās izmaksas, bet brīvi pieejamā pasaules datubāze sniegs iespēju piekļūt plašiem starptautisko pētījumu datiem.

Programmā paredzēta spektometra apskate un Mikrobioloģijas laboratorijas speciālistu prezentācija.

Ierīces kopējā vērtība ir 170 000 eiro, no kuriem Pētera Avena labdarības fonds ”Paaudze” sedz 60 000 eiro, ”Rietumu Bankas labdarības fonds” - 60 000 eiro, savukārt, atlikušo summu sedz BKUS finansējums.

Par Rietumu Bankas Labdar ī bas Fondu
Rietumu Bankas labdar ī bas fonds dibin ā ts 2007. gada apr ī l ī. Kopš 2007. gada l ī dz šim br ī dim projektiem pie šķ irt ā finans ē juma kopsumma ir č etri miljoni eiro. Kop ā tika atbalst ī tas 750 atsevi šķ as programmas t ā d ā s jom ā s k ā kult ū ra, medic ī na, soci ā l ā joma, vesel ī bas aizsardz ī ba u. c. Vieni no liel ā kajiem projektiem fonda v ē stur ē: b ē rnu rota ļ u laukums un daudzfunkcion ā li trenažieri Mežapark ā, jaunu telpu rekonstrukcija P ā vula Jurj ā na m ū zikas skolas ē k ā, Latvijas iedz ī vot ā ju kardiolo ģ isk ā s vesel ī bas izp ē tes programma, apr ī kojuma iepirkšana Valsts ugunsdz ē s ī bas un gl ā bšanas dienestam, projekti b ē rnu medic ī nas jom ā. M ē nes ī fonds sa ņ em 20 l ī dz 30 pieteikumus, l ī dz 30% no tiem tiek pie šķ irts da ļē js vai pilns finans ē jums. Fonda priorit ā te ir atbalsta sniegšana soci ā lo probl ē mu risin āš anai, tostarp pal ī dz ī ba vesel ī bas aizsardz ī bai, b ē rniem un jauniešiem, izgl ī t ī bai un zin ā tnei, m ā kslai un kult ū rai.

Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)